เทศบาลนครอุดรธานี

ระบบแจ้งขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ V1.0

บันทึกแจ้งซ่อม

แสดง 1 ถึง 47 จาก 1,130 ผลลัพธ์
รายการ
#วันที่แจ้งคิวที่ชื่อผู้แจ้งสำนัก/กองมีความประสงค์ขอใช้บริการช่างผู้รับผิดชอบสถานะรายละเอียด
×
   
113-09-20231นางสุนันทา เหมวงศ์สำนักคลังFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
215-02-20231พ.จ.อ.กริชพล ราวะดีกองการเจ้าหน้าที่Format และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
328-08-20231น.ส.กิตติยา พงษ์ไทยสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
416-12-20223นางณัฐรินีย์ อารมณ์กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินFormat และ ลง OS ใหม่สุรสิทธิ์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
517-10-20233น.ส.พิมพ์ชนก สนั่นไทยสำนักการศึกษาFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
631-01-20244น.ส.อัญญาณี พลนิโคตรสำนักการศึกษาFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
721-09-20231นางศิริลักษณ์ นรากูลกองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชนFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
830-11-20233น.ส.ภาสุรี เถาหมอสำนักคลังFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
911-03-20242นายสิปปภาส บุตรพันธ์สำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1014-03-20241นายสิปปภาส บุตรพันธ์สำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1119-09-20232น.ส.ละอองดาว หอมสมบัติกองการเจ้าหน้าที่Format และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1209-01-20242นางนวาลัย เกื้อทานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1324-01-20247น.ส.พุทธรักษา ยางศรีกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1414-05-20243น.ส.กัญญาณัฐ คล้ายกับคำสำนักคลังFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1512-07-20236นางอัฐกร บุญญชัยศิลป์สำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1613-07-20232นางอัฐกร บุญญชัยศิลป์สำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1723-11-20236นายณัฐพงศ์ ลีลาศักดิ์ศิริกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1826-07-20232นางจิดาภา ช่างสารกองสวัสดิการสังคมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
1914-11-20234น.ส.กรรณิการ์ กุลาดีสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2006-12-20232นางบุญเกิด ไชยตรีสำนักคลังFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2106-02-20245น.ส.ปัตทมาพร เลิศประเสริฐสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2225-07-20235นางสุวรรณี ศรีพรหมสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2301-04-20241นายอานัต แก้วไชยกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2416-10-20231นางเทียมจันทร์ แก้วโทกองยุทธศาสตร์และงบประมาณFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2513-01-20231น.ส.จินตนา ร่มโพธิ์ทองกองสวัสดิการสังคมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2603-01-20241น.ส.มะลิวรรณ อุยะพิตังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2707-11-20233น.ส.ธนพร มีธรรมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2820-05-20242นายชนากร ตราชูสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
2920-07-20233นางอาริยา ยานสุวรรณสำนักการศึกษาFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3011-09-20235นางอาริยา ยานสุวรรณสำนักการศึกษาFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3125-08-20234น.ส.สิตภัทร บุญธนนท์ธิปสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3208-01-20241น.ส.สิตภัทร บุญธนนท์ธิปสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3308-09-20231น.ส.ศิริวรรณ วรปัญญาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3424-07-20233น.ส.รติกร สอนพรหมสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3527-05-20241น.ส.ณัฐวดี หล้าสุดกองสวัสดิการสังคมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3606-11-20232น.ส.ชุติกาญจน์ ตุ่ยสิมาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3711-03-20243นายอุทัย ลาสารีกองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชนFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3817-10-20231นางสาวสุรวดี สุรเสรีวงษ์สำนักคลังFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
3925-12-20235นางสาวอรกัญญา เดชะคุณสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4016-02-20241นางสาวอรกัญญา เดชะคุณสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4128-03-20242นางสาวอรกัญญา เดชะคุณสำนักช่างFormat และ ลง OS ใหม่วาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4210-08-20231นายปรวัฒน์ อินทโรจน์สำนักคลังScan & กำจัดไวรัสวาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4303-08-20232น.ส.วิมลพรรณ จันทะยางสำนักการศึกษาติดตั้งโปรแกรมวาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4401-02-20241น.ส.วิมลพรรณ จันทะยางสำนักการศึกษาติดตั้งโปรแกรมวาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4510-01-20241น.ส.พาฝัน พระเห็นศรสำนักการศึกษาติดตั้งโปรแกรมวาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4606-07-20232น.ส.ดุจดาว ศรีสวัสดิ์สำนักคลังติดตั้งโปรแกรมวาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ
4703-01-20244นางสุคนธา ปรัตเถสำนักคลังติดตั้งโปรแกรมวาทะศิลป์ ผลทิพย์ดำเนินการซ่อมเสร็จ