เทศบาลนครอุดรธานี

ระบบแจ้งขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ V1.0

บันทึกข้อมูลแจ้งซ่อม

 

มีความประสงค์ขอใช้บริการ

ประเภทอุปกรณ์ส่งซ่อม

หมายเหตุ

กรณีขอใช้บริการ ยูเซอร์ใช้อินเตอร์เน็ตและขอเพิ่มสิทธิการใช้งาน 24 โปรแกรม
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.ชื่อตำแหน่ง
3.รหัสเลขที่ตำแหน่ง
ลงในช่อง "ปัญหาและอาการเบื้องต้น"